dijous, de febrer 05, 2009

Geometria a C. Superior de primària amb GeoGebra
CEIP Enric Grau Fontseré - Flix
Sebastià Mora Masot
Sóc en Sebastià Mora Masot, Secretari del CEIP Enric Grau Fontseré de Flix. Ja fa força anys que sóc formador en TIC, primer, i ara en TAC, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La nostra escola ha fet durant els passats tres anys un projecte d’innovació avançada en l’ús de les TIC per al qual va ser dotat amb una quantitat important de màquines.

Durant el curs passat vam elaborar, també, un Pla d’Autonomia de Centre, que hem engegat aquest curs, i que ens ha de portat a millorar el maquinari, especialment la dotació de pissarres digitals. En volem a totes les aules. L’aula ideal seria per a nosaltres aquella que disposa de pissarra digital, connexió a Internet i una màquina per cada alumne.

La concessió del projecte IATIC comportava un increment de les hores que s’utilitzaven eines TIC en el currículum, per això el centre està i ha estat elaborant molt materials. Això ha estat possible gràcies a la formació de molts anys i de la necessitat d’adaptar-nos als nous equips. Han sorgit materials: Power point, quadern virtual, Jclic, vídeos, activitats Flash,.... És en aquesta línia que han sorgit els materials GeoGebra que es presenten.

La dotació de maquinari amb accessos a la xarxa des de qualsevol punt del Centre, la formació del professorat i el servei de un tècnic ha permès la creació i el manteniment dels diferents espais virtuals de la nostra escola: la pàgina web, la intraweb de centre, el racó del cloret, els blocs per cicles, els llibres de la prestatgeria, el moodle.

El portal web és el primer espai virtual de comunicació externa del centre. Actualment és un lloc d’acollida, presentació, resum històric i llançadora als altres espais. El “racó del Cloret” és una web, que recull i fa accessibles tots els materials TIC de tots els nivells i totes les àrees. Enseguida ens en vam adonar que necessitàvem fer-la accessible a las famílies i a les altres escoles. Per a nosaltres s’ha convertit en una eina que utilitzem a diari varies vegades i que també la utilitzen els nostres alumnes ja que estan acostumats a trobar allí els recursos, activitats, enllaços, aplicacions,... que necessiten. Més complexa és seva la elaboració, la cerca de continguts la fa tot el centre i la construcció de l’espai web es fa entre cinc persones, està en format html perquè així podem fer un disseny més atractiu en relació a l’edat dels alumnes dels diferents cicles.

El projecte: un recull d’activitats

El projecte, que va ser-ho del curs D55, és un conjunt d’activitats per treballar la geometria de cicle superior de primària utilitzant recursos TIC, la majoria elaborats amb el programa GeoGebra. Es considera la geometria a cicle superior de primària com una sola unitat de programació i la trobareu subdividida en blocs per agrupar millor el treball. S’hi poden trobar totes les activitats que he preparat agrupades per blocs temàtics.

De seguida em vaig adonar que no es trobaven activitats per a primària, afegir que no ajuda a que el programa s’utilitzi també a primària el fet que el curs estigui totalment orientat a secundària.

Tot el material que he elaborat està posat en dues webs diferents. Com un apartat de la meva pàgina web personal, allí, tal com he dit, les diferents activitats estan agrupades en blocs temàtics. També hem posat totes les activitats a la web del Centre, “El Racó del Cloret”, allí estan agrupades en unitats de programació i es diferencien les que fem a 1rCS i les que fem a 2nCS.

Les activitats són de diverses tipologies, n’hi ha d’elaborades per ajudar el mestre en les seves explicacions, dissenyades per ser utilitzades mitjançant una pissarra digital i actuant sobre grups o el gran grup, intenten que l’alumne elabori arguments per arribar a entendre els conceptes.

Unes altres activitats busquen el treball individual i els alumnes han d’utilitzar eines del programa GeoGebra i dibuixar o construir elements i figures propis dels continguts i objectius del tema.

El tercer grup són els Quaderns virtuals. Estan dividits en pàgines que contenen explicacions dels continguts que treballen, es pot utilitzar aquestes explicacions com a resum o com explicació. A més a més cada pàgina conté diferents exercicis que es poden utilitzar com a avaluació dels alumnes. A la nostra escola creiem bastant en l’ús dels Quaderns Virtuals (QV), els utilitzem com a entorns on posem tot el que ens interessa sobre un tema determinat i a partir d’allí poder realitzar qualsevol tasca acadèmica.
Com a exemple mireu aquesta petita mostra:
* En el QV de línies i angles, la tercera pàgina que treballa la tipologia d’angles i utilitza activitats de selecció múltiple de zones d’una imatge
* En el QV de figures planes, la pàgina dedicada a polígons regulars i irregulars, i a la mesura de perímetres. Hi ha activitats de selecció de zones d’una imatge i activitats de text.

Objectius didàctics

Bloc 1: Rectes, angles i girs.

* Identificar i traçar rectes, semirectes i segments.
* Reconèixer i traçar rectes paral·leles i perpendiculars.
* Mesurar i traçar angles amb el transportador.
* Identificar angles consecutius i adjacents.
* Relacionar girs de quart de volta i els angles que determinen.
* Definir i traçar la mediatriu d’un segment.
* Definir i traçar la bisectriu d’un angle.
Com a exemple mireu l’activitat sobre estimació de mesures d’angles, cal fixar-se en l’obertura de l’angle, movent el punt lliscant podeu modificar-lo. Feu una estimació del seu valor, després feu que aparegui el seu valor per comprovar. Per veure o amagar el valor de l’angle cliqueu amb el botó dret del ratolí sobre l’angle i activeu o desactiveu "Mostrar l’etiqueta" o "expone rótulo".

Bloc 2: Figures planes

* Identificar polígons regulars i irregulars.
* Calcular el perímetre d'un polígon.
* Classificar els triangles segons els seus costats i els seus angles.
* Classificar els quadrilàters i els paral·lelograms.
* Traçar triangles determinats per la llargada dels costats.
* Traçar quadrilàters determinats per la llargada dels costats.
* Reconèixer quina és la suma dels angles d’un triangle i d’un quadrilàter.
Com a exemple mireu l’activitat de construcció d’un romboide, utilitzant les explicacions que hi ha i les eines de la finestra geogebra podem construir-lo donades les mesures dels seus costats i d’un angle. També podem moure els punts lliscants i veure si modificant-los podem aconseguir altres paral·lelograms.

Bloc 3: Simetries i translacions.

* Traçar la figura simètrica a una altra respecte d’un eix.
* Aplicar una translació a una figura donada.
Hi ha dues pàgines amb tres simetries, a l’una, i tres translacions, a l’altra. Les activitats permeten practicar i després poder-se autocorregir la feina.

Bloc 4: La circumferència i el cercle.

* Dibuixar i identificar circumferències i cercles.
* Dibuixar, anomenar i identificar els elements d’una circumferència: centre, radi, corda, diàmetre, arc i semicircumferència.
* Dibuixar, anomenar i identificar figures circulars: semicercle, sector, segment i corona.
* Conèixer el nombre pi i la manera de calcular la longitud d’una circumferència.
* Dibuixar i reconèixer les posicions relatives d’una recta i una circumferència, i de dos circumferències.
* Conèixer la manera de calcular l’àrea del cercle.
Com a exemple mireu la pàgina en la que hi ha les explicacions i les eines geogebra per construir, respecte la circumferència dibuixada, una circumferència exterior, una altra d’interior, una tangent exterior, una tangent interior i per últim una circumferència secant.
He aprofitat pàgines ja elaborades per la longitud de la circumferència i l’àrea del cercle.

Bloc 5: Àrea de les figures planes.

* Identificar en qualsevol triangle la base i l’altura corresponent.
* Identificar en qualsevol paral·lelogram la base i l’altura corresponent.
* En triangles i paral·lelograms, traçar l’altura corresponent a una base.
* Calcular l’àrea de rectangles i quadrats.
* Calcular l’àrea de rombes, romboides i triangles.
* Calcular l’àrea de polígons regulars.
* Calcular l’àrea d’un cercle.
Com a exemple mireu la pàgina que treballa l’altura d’un triangle podrem comprovar quina és l’altura respecte una base qualsevol. Movent qualsevol dels vèrtex (punts blaus), podrem canviar la grandària, la posició i l’orientació del triangle. Comprovarem que l’altura, traçada des del vèrtex oposat, manté la perpendicularitat amb la base o la prolongació d’aquesta.
He aprofitat pàgines ja elaborades per deduir les fórmules de les àrees, la longitud de la circumferència i l’àrea del cercle.

Bloc 6: Problemes geomètrics.

* Descobrir el procés de construcció i dibuixar formes geomètriques compostes per diferents figures geomètriques simples.
Assolir la competència matemàtica implica:
- Pensar matemàticament.
- Raonar matemàticament.
- Plantejar-se i resoldre problemes.
- Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i TIC, de dibuix i de mesura) per a fer matemàtiques.
- Interpretar i representar a través de paraules, dibuixos, símbols, nombres i
- materials, expressions, processos i resultats matemàtics.


Altres experiències amb GeoGebra

El dimecres 29 d’octubre de 2008 es va celebrar la I jornada GeoGebra organitzada per la recent creada Associació catalana de GeoGebra. Ives Kreis de la Universitat de Luxemburg i un dels desenvolupadors del GeoGebra va apuntar coses que es poden fer amb el programa. D’ell vaig treure la idea de treballar els nombres enters i altres temàtiques i n’he fet unes quantes activitats:
* Els nombres enters.
* Representació de punts en eixos d’ordenades.
* Múltiples i divisors.
* Els nombres fraccionaris. Operacions amb fraccions.

Valoracions finals

En la nostra escola pensem que algunes activitats de geometria també les hem de fer amb regle i compàs, és per això que tenim un taller de dibuix lineal.
El canvi que han aportat les ja no tan noves tecnologies de la informació van més lluny de substituir la pissarra, el projector de diapositives o el vídeo com a eines o recursos de l’aprenentatge. Comporta l’ús d’un nou entorn, materials didàctics nous, ja siguin propis o trobats en la xarxa, vol dir una nova forma de preparar les classes, de relacionar-se amb els alumnes, uns alumnes que dominen ràpidament l’eina però no disposen dels referents ni dels criteris necessaris per a convertir la informació en coneixement. Hem d’aconseguir una nova manera d’ensenyar i aprendre.

“La millor experiència educativa … aconseguir que les TIC, les TAC, estiguin a tot arreu i cada dia ... Com si no hi fossin, i sempre tenint present que si un pi el podem observar mirant per la finestra, no es necessari buscar-lo en Google”
(PEC del Ceip Enric Grau Fontserè de Flix)

dimecres, de gener 28, 2009

Obrim l’escola al món

Gairebé 20 anys amb ordinadors a l’escola“Amb tota aquesta tecnologia informàtica de què disposen els sistemes escolars i les universitats, ¿no hauríem d’observar canvis substancials en la manera de gestionar l’educació, d’organitzar el treball dins el mateix sector educatiu, i en la manera com estudien els joves?”
(Martin Carnoy. Lliçó inaugural del curs de la UOC 2004-05.
Les TIC en l’ensenyament: possibilitats i reptes”)

“La millor experiència educativa ...... aconseguir que les TIC, les TAC, siguin a tot arreu i cada dia ..... com si no hi fossin, tot i tenint present que si el pi el podem observar mirant per la finestra, tampoc cal que el busquem al Google”
(PEC del Ceip Enric Grau Fontserè de Flix)

Introducció

El canvi que han dut les avui ja no tan noves tecnologies va molt més enllà de substituir la pissarra, el projector de diapositives o el vídeo com a eines o recursos de l’aprenentatge. Implica un nou entorn, materials didàctics nous, ja siguin elaborats o trobats a la xarxa, vol dir nova manera de preparar les classes, una nova manera d’interrelacionar-se amb uns alumnes que solen dominar l’eina però no disposen dels referents o del criteri necessari per convertir la informació en coneixement, ens cal una nova metodologia d’ensenyar i aprendre.
És un canvi molt profund en el tarannà habitual dels i de les mestres, que exigeix una dedicació especial a generar recursos en un format que no tothom domina amb la solvència amb què ho fa amb la fotocopiadora. És per això que vivim i hem viscut, com a mestres, uns anys de provatures, de descobertes, de neguits i d’angúnies, de formació gairebé per immersió.... uns anys que han generat un bagatge important d’experiències i materials. L’escola de Flix, des dels inicis de la informàtica educativa, ha estat un centre compromès en la introducció de les tecnologies de la informació en totes les àrees i aspectes relacionats amb l’ensenyament. Just s'ha acabat el projecte IATIC (Integració avançada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació), és per aquest projecte que es compta amb una dotació important de maquinari i s’ha adquirit un compromís d’incorporació de les TIC al currículum.

1. Descripció del context.

1.1. El centre.

Som un centre públic amb 240 alumnes i 22 mestres. 4 aules d’Ed. Infantil i 8 de Primària. Ubicats en un municipi, Flix, de poc més de 4.000 habitants, al nord de la Ribera d’Ebre i limítrof amb el Segrià i les Garrigues. Malgrat la situació a l’interior de Catalunya l’economia es basa en la indústria.
Actualment aquesta part de la comarca es troba en un període de recessió demogràfica que sembla haver-se aturat els dos darrers anys principalment degut a la presència d’alumnat immigrant, un 12% al centre.

1.2. L’entorn.

Segons una enquesta realitzada, actualment un 80% dels alumnes tenen ordinador a casa amb connexió a internet. Gairebé un 56% dels pares i mares que responen disposen d’adreça electrònica. Un 47% d’enquestats i enquestades manifesten que visiten amb més o menys freqüència el nostre web, i un 20% més diu que no ho fa però coneix l’existència de la pàgina. Un 56% manifesten saber que les aules d’ordinadors són de lliure accés pels alumnes en l’horari de 12h a 13h i esbarjo i que els seus fills o filles en poden fer ús quan volen.
Podem pensar doncs que hi ha un nombre elevat de famílies amb possibilitats d’accedir a la informació, aprofitar els recursos o de respondre a les ofertes de participació del centre mitjançant el web o els blocs.

1.3. Algunes experiències

* El racó d’en Flec: Flec és un personatge virtual que ningú ha vist, però que cada mes proposa un repte als nens i les nenes qui han d'intentar resoldre'l i enviar-li la resposta fent ús del correu electrònic. L’experiència es ve fent a Cicle Mitjà.
* Fem ràdio a l’escola: Un programa mensual de ràdio que s’emet per l’emissora municipal de Flix cada segon dilluns de cada mes. Totes les aportacions als programa, d’uns 30’, es fan des de cada aula gravant els treballs de classe escollits, els alumnes més grans tenen un major protagonisme com a locutors i muntadors. Totes les aportacions les muntem amb l’Audacity i programa fet. Som al programa XTEC RÀDIO del Departament. El nostre web recull els programes.
* Votacions per escollir: Educar en democràcia i promoure l’ús del correu electrònic, així com difondre també els resultats dels treballs dels alumnes es fan durant l’any diversos treballs de disseny amb ordinador, una postal de Nadal, un cartell de carnaval, un diploma de Sant Jordi. Els treballs es pengen al web del centre i s’obre un període per a votar mitjançant el correu electrònic.
* L’elaboració de materials: De la formació de diferents anys i de la necessitat d’adaptar-nos als nous equipaments en sorgeixen molts materials elaborats pels mestres del claustre. Power point, quadern virtual, Jclic, vídeos,.... els podeu trobar al racó del Cloret o al Moodle del Centre.
* Els tallers de plàstica: És el nom amb què comencen uns tallers a CS en què agrupem en petits grups els alumnes i fan durant els dos anys un taller de dibuix lineal, un de dibuix i pintura, un de disseny per ordinador, un de disseny d’entorns webs i un de llenguatge audiovisual. Són tallers de 6 sessions que donen resultats força reeixits.
* Treball per projectes i WQ a Cicle Inicial:
El treball per projectes consisteix en triar un projecte global que engresqui la majoria dels infants del grup classe. La tria es realitza entre la totalitat de propostes dels components de la classe i després d’haver escoltat les argumentacions presentades. El mestre/a ha de procurar mostrar receptivitat envers la motivació dels infants i l’interès que espontàniament manifesten per conèixer i aprendre coses, creant situacions, per tant activitats d’aprenentatge, que estimulin la curiositat i la iniciativa dels infants. En aquest context s’aprofiten els avantatges de les TIC per realitzar algunes activitats, últimament s’inclouen també activitats realitzades amb Webquest.

2. Les TIC, un compromís de centre

La utilització de les noves tecnologies des de l’inici amb la primera aula de PC’s 286 fins a les actuals pissarres digitals recentment instal·lades és una opció de centre que es reflexa en els documents que en recullen les línies de treball. El projecte educatiu, el projecte IATIC, un pla experimental de llengües estrangeres i actualment un projecte d’autonomia de Centre que s'aplicarà entre 2008 i 2012. L’objectiu bàsic és aconseguir a les aules un entorn de treball amb una integració total de les eines TIC, volem dir mobiliari nou, pissarres digitals, racons amb ordinadors o ordinadors individuals per als alumnes segons les edats, ... amb el canvi metodològic que porta implícit.

3. Els recursos.

3.1. La comissió TIC

Integrada per l’equip directiu, el coordinador d’informàtica i un membre de cada cicle es reuneix com a mínim mensualment. La funció bàsica és la de recerca de recursos i possibilitats d’utilització dels mitjans informàtics dins de la seva àrea o cicle. Correspon a la comissió resoldre temes com ubicació de maquinari, proposta de sessions tècniques de formació, establir acords per cohesionar la utilització dels mitjans informàtics. Aquest curs amb la posada en funcionament de la sisena hora costa molt trobar hores per reunir-se.

3.2. La formació del professorat.

El centre compta des de fa anys amb una plantilla estable de definitius amb formadors TIC i un nombre important de mestres amb una formació sòlida com a usuaris avançats que s’ha anat fent al centre.
Els darrers quatre anys hem disposat d’assessoraments i seminaris inclosos dins la modalitat de formació en centre del PFZ en els quals han participat la majoria del claustre. El curs 06-07 van participar al grup de treball intern un total de 24 mestres. Les activitats de formació reconeguda pel Departament i exclusivament de TIC realitzades pel claustre han estat 59, amb un total de 1.530 hores, de les quals un 30% han estat activitats telemàtiques.
A banda de la formació reconeguda s’han programat els dos darrers anys diferents sessions tècniques en horari de 12 a 13h en què es programen continguts a petició del mateix claustre o presentació de materials o novetats presentades als seminaris TAC. El que es preveu en un futur és poder comptar amb un grup de treball per a l’elaboració de materials per a bastir el racó del Cloret i l’entorn moddle.
L’experiència és participada per tot el centre en més o menys implicació, hom ho pot deduir del fet que 13 mestres de 22 tenen bloc propi i 7 tenen pàgina web que mantenen activa. L’activitat dels blocs dels cicles avança a diferents velocitats però progressa adequadament i s’ha convertit en un recurs més. Podeu trobar totes les adreces de blocs i webs de mestres enllaçades des dels blocs del centre.

4. Espais virtuals

La dotació de maquinari amb connexió a Internet des de qualsevol punt del Centre, la formació del professorat i el servei d’un tècnic ha permès la creació i el manteniment dels diferents espais virtuals del Centre:

4.1. El web

Aquest és el primer espai virtual de comunicació externa del centre. Actualment ha cedit part del seu contingut a altres espais virtuals, relegant el seu paper a espai d’acollida, presentació, recull històric i llançador als altres espais.
http://www.xtec.cat/ceipflix

4.2. Els blocs

Els blocs són algunes de les activitats més representatives de l’aprenentatge col·laboratiu del centre. L’experiència arrenca d’una experiència d’Ed. Infantil derivada de l’aplicació de la metodologia per projectes.

Actualment els nostres objectius pel que fa a aquests espais són:
* Millorar la comunicació externa del centre i mostrar part de la feina que es genera i realitzen els alumnes.
* Potenciar i facilitar la participació dels alumnes com a creadors i editors dels continguts.
* Potenciar i facilitar la participació dels pares i mares així com el seu coneixement del centre.
* Potenciar i facilitar la participació de cada mestre en l’edició dels blocs comuns.

El nostre centre té un bloc oficial, on hi podreu trobar notícies generals, informació del centre.
http://blocs.xtec.cat/ceipflix

A banda cada cicle té el seu propi bloc on trobareu articles sobre activitats referides al cicle en concret:
Educació infantil, http://blocs.xtec.cat/ceipflix345
Cicle inicial, http://blocs.xtec.cat/ceipflix12
Cicle mitjà, http://blocs.xtec.cat/ceipflix34
Cicle superior, http://blocs.xtec.cat/ceipflix56
Revista L’agulla, http://blocs.xtec.cat/agulla

Des de qualsevol dels blocs podeu accedir a tots els altres i als blocs i a les webs dels mestres del centre.

4.3. El racó del Cloret

En un principi vam crear una web, instal·lada a la xarxa local del centre, que recollia i feia accessibles tots els materials TIC de tots els nivells i totes les àrees que s’utilitzaven, en diem la intraweb dels alumnes.
De seguida ens vam adonar que calia fer-la accessible a les famílies i a les altres escoles. Després d’un temps llarg cercant solucions vam arribar a la conclusió que calia fer-ne una nova versió, així revisaríem els continguts que allí hi teníem posats i intentaríem que fos més àgil. Aquesta nova versió és “El racó del Cloret”.
De molt fàcil accés i ús, per a nosaltres s’ha convertit en una eina que utilitzem diàriament diverses vegades i que també utilitzen els nostres alumnes ja que estan acostumant-se a trobar allí els recursos, activitats, enllaços, aplicacions,... que necessiten. Més complexa és la seva elaboració, la cerca de continguts engloba tot el centre i la construcció de l’espai web es fa entre cinc persones, està en format html perquè podem així fer un disseny més atractiu segons l’edat dels alumnes dels diferents cicles.
http://www.xtec.net/ceipflix/LoRacoDelCloret/index.html

4.4. L’entorn virtual Moodle

Durant un curs escolar també vam tenir una instal·lació provisional posada en local a un ordinador de la xarxa del Centre, després la XTEC ens va oferir afegir-nos al seu Moodle que contempla un espai per Centre i té la base de dades instal·lada en agora. El Moodle és un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge que disposa d’un registre d’usuaris que s’han d’identificar per a entrar a un curs i fer les activitats que s’hi ha posat. El programa registra les actuacions dels usuaris en algunes activitats de tipus ensenyament assistit per ordinador com són JClic i Quadern Virtual, almenys aquestes són les que més utilitzem.
El Moodle és un veritable gestor de continguts TIC, molt millor que la web “El Racó del Cloret” de la que parlàvem a l’apartat anterior. Per un altre costat la nostra escola té alumnes molt petits per als quals és un problema registrar-se com a usuaris, a més a més el Moodle ofereix, des del nostre punt de vista, uns dissenys pobres per a alumnes petits. És per tot això que en el seu moment vam optar per tenir dos sistemes que tenen activitats i accessos duplicats pel que fa al Cicle Superior. Els alumnes d’aquest cicle saben molt bé que implica en segons quines activitats (un JClic, per exemple) entrar-hi com a usuari del Moodle o accedir-hi per la web “Racó del Cloret”.
També creiem bastant en l’ús dels Quaderns Virtuals (QV), els utilitzem com a recipients on posem tot el que ens interessa sobre un tema determinat i a partir d’allí poder realitzar qualsevol tasca acadèmica.
http://agora.xtec.cat/ceipflix/moodle/

5.Valoració i propostes.

La facilitat d’accedir i publicar continguts a Internet, ja està generant expectatives i interès entre alumnes, pares, mares i mestres. És gratificant rebre comentaris a les entrades posades, és encoratjador i força satisfactori que els alumnes et demanin per posar-hi alguna cosa o comentin quelcom que han vist d’un altre company. El bloc d’Educació Infantil porta més de 19.000 visites. El sistema de blocs facilita que tothom adquireixi més protagonisme, perdi la por a la complexitat de l’ordinador i tregui profit de la multitud d’entorns, aplicacions i programes que fan cada cop més fàcil obtenir resultats en aquest camp. Ha afavorit molt la participació de mestres més reticents per falta de domini. Cadascú, sigui mestre a alumnes de CS, amb un rol definit per l’administrador pot accedir a la seva parcel·la d’usuari i participar de la feina comuna. Ben probablement el plantejament i aprofitament que en fem avui canviarà i evolucionarà, gairebé segur que sorgiran idees per aprofitar encara millor aquesta eina tan potent que ens sembla que són els blocs, la principal conclusió és precisament que tot just ens hi estem començant a posar.

Fa més temps que tenim instal·lada “la intraweb dels alumnes” en local dins de la nostra xarxa, funciona molt bé com a suport a les classes. Ara la nova versió “el racó del Cloret” accessible des de Internet ens permet fer un salt de qualitat en quan els alumnes i les famílies hi accedeixen des de casa. També és ara un ajut per a les altres escoles que ho coneixen. Avui per avui ens trobem però amb una problemàtica força important, per un costat estem basant l’aprenentatge en l’ús d’eines TIC que en un percentatge molt elevat necessiten accedir a Internet i per l’altre el trànsit de dades és a vegades molt lent, sobretot si es connecten molts ordinadors a la vegada. En aquest moment estem estudiant la possibilitat que una empresa diferent de Telefònica sigui proveïdora del nostre Centre.

Una altra cosa que ens preocupa és l’elevada utilització d’espais web on posem informació sobre els nostres Centres. Aquests espais són propietat d’una empresa privada que, de moment, ens els ofereix a canvi d’una mica de propaganda, també les targetes de crèdit eren gratuïtes fa uns anys. Pensem que les institucions haurien d’oferir als centres públics uns espais virtuals prou importants on publicar els seus continguts multimèdia.

Allà on anem estem a l'aguait i sempre estem cercant coses que ens permetin anar més enllà del publicar i llegir, veure o escoltar els materials publicats. Som conscients del canvi que l’escola es veu obligada a realitzar si vol adequar-se a la societat actual, a la societat del futur. Una situació que reclama un canvi de plantejaments als mestres d’avui i, sobretot, al sistema de formació dels de demà.